ÁFSZ

Általános szerződési feltételek

NK Service Group Betéti Társaság
Székhely: 2730 Albertirsa Szeleczky Márton 42
Bankszámlaszám: HU12 1040 3129 5052 6886 7152 1002
Adószám: 26551025-1-13
képviseletében: Kriczki Norbert

1. Szerződés Tárgya
a.) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
fotóanyagok elkészítését.
b.) Munkavégzés helye és ideje:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
c.) Vállalkozó az 1/c. pontban említett időpontban, időtartamban, és helyszínen a
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és arra mind
technikailag, mind műszakilag alkalmas felszereléssel rendelkezésre áll, a Megbízó
által előzetesen kijelölt témát befotózza. A felvételek a Megbízó előzetes instrukciói,
de nagymértékben a helyszíni körülmények, valamint az alkotói szabadság
figyelembevételével készülnek.

2.) Az átadás ütemterve
A Vállakozó vállalja, hogy ………….db nagyfelbontású átválogatott, utómunkázott
képet a Megrendelő számára 5 napon belül átadja védett felhőalapú szolgáltatáson
keresztül letölthető formában.
Vállalkozó korlátozott utólagos módosítási igényeket fogad el.

3. A Vállalkozó kötelezettségei
a.) A Vállalkozó köteles a Megrendelőt időben értesíteni minden olyan körülményről,
amely a megbízás eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését
veszélyezteti, késlelteti vagy gátolja.
b.) A jelen szerződésben rögzített megbízási díj megfizetését követően köteles átadni
Megrendelőnek a kész képeket védett felhőalapú szolgáltatáson keresztül letölthető
formában.

4. A Megrendelő kötelezettségei
a.) A Megrendelő köteles bruttó …………………………forint, azaz
………………………………..forint megbízási díjat a megbízás teljesítését
követően- és annak igazolása alapján- Vállalkozó részére megfizetni átutalással a
számla beérkezésétől számított 8 munkanapon belül.
b.) A Megrendelő köteles együttműködni a szerződés hibátlan teljesítése érdekében,
így különösen haladéktalanul tájékoztatni a Vállalkozót arról, pl. programváltozás
esetén, illetve, ha teljesítés során hibát észlelt a szolgáltatásban.
c.) A Megrendelőnek ki kell jelölnie egy kapcsolattartót. A Vállalkozó csak tőle
fogadhat el utasításokat.
A Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe:
…………………………………………………………………………………

5.) Felelősségi kizárások, mentesülések
Megbízó tudomásul veszi, hogy
a.) Felvételi szempontból kedvezőtlen és/vagy nem biztonságos körülmények (rossz
időjárás: eső, köd, viharos szél, villámlás; elégtelen fényviszonyok) vagy a
Megrendelő érdekköréből fakadó technikai okok, illetve a Vállalkozó önhibáján kívül
fellépő technikai okok (eszköz meghibásodása, anyaghiba) miatti hiányos felvétel
esetén jelentkező, nem rögzített képekért a Vállalkozó felelősségre nem vonható. A
Vállalkozó vállalja, hogy az érdekköréből fakadó hibát a Vállalkozó lehetőségeihez
képest haladéktalanul elhárítja.

6.) Szerzői és személyiségi jogok-
a.) Vállalkozó által készített termék valamennyi eleme (felvétel) szerzői jogi oltalom alatt áll.
Valamennyi képről biztonsági másolat készül. A Megbízó hozzájárul, hogy a
felvételeket a Vállalkozó a jövőben a személyiségi jogokra vonatkozó előírások (pl.
azonosításra alkalmas adatok elrejtése) figyelembevételével felhasználhassa.
b.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tartamát, valamint a jelen
szerződés teljesítése során a Vállalkozó vagy munkatársa tudomására jutott
valamennyi információ és adat üzleti titkot képeznek, és azokat bizalmasan kezelik.
c.) Felek a rendelkezésükre bocsátott anyagokat, adatokat, dokumentumokat,
információkat stb. a szerződés teljesítésének körén kívül nem használhatják fel,
azokat a másik fél érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelhetik,
harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatják ki, kivéve, ha a
Vállalkozót a Megrendelő erre írásban, előzetesen feljogosítja.
d.) A képeken szereplő (illetve az eseményre meghívásban részesülő) személyek
figyelmét fel kell hívni arra, hogy a Megbízó által rendezett eseményről fotó sorozat
készül, amely a 6/a. pontban leírtak figyelembevételével részleteiben vagy egészében
nyilvánosságra kerülhet.
Ezen előzetes tájékoztatás megtétele, vagy a helyszínen történő hirdetmény
elhelyezése a Megbízó kötelessége.

7.) 100% -os pénz visszafizetési garancia,
a.) Amennyiben a fotózás után a megbízónak nem felelnek meg az elkészült fotók a
megbízott köteles vissza téríteni a megbízás díját. A megbízó a megbízási díj vissza fizetése
után elveszíti minden jogát az adott fotó sorozat felhasználását illetően.
b.) Amennyiben a megbízó még is felhasználja a fotó sorozat egyes vagy összes fotóját, úgy
a megbízott többszöri felszólítást követően élhet szerzői jogával, amit a Btk. 329/A. §-a
szabályoz.

8.)Sikertelen teljesítés,
a.) A 1/b. pontban megjelölt helyen, napon és időtartamban a felvételkészítés
biztonságát gátló tényezők (rossz időjárás: köd, eső, viharos erejű szél, villámlás;
technikai okok, rongálás, károkozás) okozta teljesen sikertelen nyersanyag rögzítést
felek vis majornak tekintik, közös megegyezéssel felbonthatják jelen szerződést
bárminemű fizetési kötelezettség nélkül.

9.) Károkozás esetén
A fotózás során Vállalkozó által felvonultatott technika, jelentős értéket képvisel,
így ennek védelme érdekében a felszerelésben harmadik személy által történő
bárminemű károkozás esetén a Megbízó minden tőle telhetőt köteles megtenni a
mielőbbi és valós értékű kárenyhítés céljából.

10. Vegyes rendelkezések
A jelen szerződésben nem szabályozott esetekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései
irányadóak.
Bármely vitás kérdés esetén a felek megegyezésre törekednek, ennek ellehetetlenülése
esetén alávetik magukat a Ceglédi Járásbíróság illetékességének.
Szerződő Felek a jelen szerződés elolvasása és közös, egyező értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.